FYSIOTHERAPIE AAN DE MEULEN – DIJKSTRA

HUISHOUDREGLEMENT

Toegankelijkheid

Fysiotherapeutische behandelingen of verbijzonderingen daarvan, worden met of zonder verwijzing (DTF) van een arts of medisch specialist gegeven. DTF betekent Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw fysiotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG- register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar. Alle fysiotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • deelname aan de KNGF klachtenregeling
  • deelname aan verplichte na- en bijscholing
  • werken conform de KNGF richtlijnen
  • voldoen aan de werkeis (minimaal 8 uren p/week gedurende 2 jaren)

Aanmelden

Op het moment die u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Naast reguliere, algemene fysiotherapie zijn in onze praktijk de specialisaties bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie, revalidatie na oncologie, manuele therapie, dry needling, handtherapie en osteopathie voorhanden. We zijn deelnemer aan Parkinsonnet. Tijdens de eerste behandeling wordt er een intakegesprek en een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uren van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt ons ook mailen. Afspraken die niet, of te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht, u krijgt van ons een nota. U kunt deze nota niet indienen bij de zorgvezekeraar.

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Privacy

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens, dat wij u op verzoek verstrekken. Ook kunt u het hier downloaden. Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Alles wordt tegen kostprijs verrekend. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Huisdieren

Huisdieren zijn in het gezondheidscentrum niet toegestaan.

Oefenzaal

Een ieder die in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het para- medisch personeel onverwijld op te volgen. Indien de praktijk gesloten is, kan er niet worden geoefend. De oefenzaal dient dan verlaten te zijn resp. te worden op aanwijzing van het para- medisch personeel.

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Voor reguliere behandelingen zorgen wij voor de handdoek / badlaken. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. In de oefenzaal is het gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden. Er is alcohol aanwezig om de apparatuur te reinigen.

Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.

Dit huishoudelijk reglement is gepubliceerd op onze website
www.fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nl
Roermond, januari 2017

CONTACT

AFSPRAAK MAKEN

Wilt u snel van uw lichamelijke klachten af? Maak een afspraak via 0475- 32 36 58. U heeft geen verwijsbrief nodig van uw huisarts voor een afspraak.

Naar contact